× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

Letno poročilo o kvaliteti pitne vode v KS Podlipa-Smrečje za leto 2013

Upravljavec vodovoda je Franc Železnik s.p., tudi v letošnjem letu je pod enakimi pogoji dogovorjen aneks k pogodbi o vzdrževanju vodovoda

Objavljeno: 6.5.2014 10:07:32 | Tiskaj | Pošlji
Upravljavec vodovoda je Franc Železnik s.p., tudi v letošnjem letu je pod enakimi pogoji dogovorjen aneks k pogodbi o vzdrževanju vodovoda.

Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/4, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema.  Spremljanje stanja zdravstvene ustreznosti pitne vode je po pogodbi z upravljavcem vršil Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (ZZV), preiskava vzorcev glede mikrobiološke in kemijsko skladnost po Pravilniku o pitni vodi pa je bila izvedena na ZZV Celje. 

Vodovod Podlipa
Terenski pregled vodovoda je bil opravljen 2 X.
Na vodovodu Podlipa je bilo za namene preiskav mikrobiološke in kemijske ustreznosti v letu 2013 odvzetih 8 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke preiskave (4 iz omrežja), 4 vzorci so bili odvzeti za občasne mikrobiološke preiskave (2 iz omrežja, 1 iz zajetja, 1 iz vodohrana), 2 vzorca pitne vode za ugotavljanje prisotnosti bakterij Clostridium Perfringens (iz omrežja) ter 2 vzorca pitne vode za redne fizikalno kemijske preiskave (iz omrežja).
 
 • Mikrobiološka kakovost pitne vode
Neskladen je bil 1 vzorec, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij,  ostali vzorci iz omrežja in vodohrana so bili skladni.
Ob drugem pregledu je bil vzorec odvzet iz zajetja neskladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij Echerichia Coli in enterokokov.

Fizikalno-kemijska kvaliteta pitne vode
Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz sta bila oba odvzeta vzorca vode, za redne preskuse, glede na preskušane parametre, skladna z določili Pravilnika o pitni vodi. 


Vodovod Samija
Na vodovodu Samija sta bila v letu 2013 opravljena dva terenska pregleda vodovoda in odvzetih 8 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke preiskave (4 z omrežja, 1 iz vodohrana, 1 iz razbremenilnika, 1 iz hidranta), 3 vzorci so bili odvzeti za občasne mikrobiološke preiskave (1 iz omrežja, 1 iz zajetja), 2 vzorca pitne vode za ugotavljanje prisotnosti bakterij Clostridium Perfringens (iz omrežja) ter 2 vzorca pitne vode za redne fizikalno kemijske preiskave (iz omrežja).

 • Mikrobiološka kakovost pitne vode
Rezultati kažejo, da s Pravilnikom o pitni vodi glede na preskušane parametre v letu 2013 od skupaj odvzetih 8 vzorcev pitne vode ni bilo skladnih 6 vzorcev.  
Vzrok za neskladnosti v delu naselja Smrečje verjetno tiči v razvejanosti omrežja in redki poseljenosti stanovanjskih objektov in ne v internem vodovodnem omrežju. V smislu zagotavljanja varnosti vodooskrbe je bila na vodovodu večkrat izvedena dezinfekcija in spiranje dela sekundarnega omrežja, kjer se je pojavila mikrobiološka neskladnost, celotnega sistema. Izrečen je bil tudi ukrep rednega prekuhavanja pitne vode za prehrambene namene do preklica. 
Nadaljuje se redno spiranje vode iz hidrantov. 
Pojava motnosti vode, zlasti ob večjem deževju, kar povzroči slabše delovanje UV žarnice,se v vodohranu Samija odpravlja s filtrirnim sistemom, ki omogoča boljše delovanje žarnice in posledično učinkovitejšo dezinfekcijo.  

 • Fizikalno-kemijska kvaliteta pitne vode
Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz je bil odvzet vzorec skladen z določili Pravilnika o pitni vodi. 


Vodooskrba na Samiji:
 
Vzdrževanje v letu 2013
 • spremljano delovanje UV dezinfekcije in zamenjava žarnic ob poteku dovoljenih ur obratovanja.
 • izpiranje blatnikov in hidrantov do bistrosti
 • menjava nekaterih iztrošenih elementov 
 • čiščenje in izpiranje vodohrana s pomočjo PGD.
 • nabava in montaža filtrne naprave v vodohranu pred UV napravo, januar 2013.
 • čiščenje objektov in okolice po Planu HACCP.


Vodooskrba v Podlipi:
 
Vzdrževanje v letu 2013
 • spremljano je bilo delovanje UV dezinfekcije, zamenjane žarnice in beleženje pretokov vode v vodohranu
 • izpiranje omrežja
 • čiščenje objektov in okolice po Planu HACCP 

Galerija slik
Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!